ZELENÁ PRO VAŠE ODPADY

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3

LIPNÍK NAD BEČVOU

Loučská 1411
751 31 Lipník nad Bečvou
Česká republika

Po - Pá 6:30 - 15:00

Telefon: +420 581 773 795
Mobil: +420 736 750 436
E-mail: info@aveli.cz

- skrýt


Skládka odpadů se nachází v blízkosti města Lipník nad Bečvou směrem na obec Loučka, za železniční tratí a dálnicí.

Skládka přijímá odpady kategorie ostatní odpad dle přiloženého katalogu. Navíc může přijímat i odpad s obsahem volného azbestu (kupř. izolační materiál) v uzavřených obalech, azbest vázaný pojivem (kupř. kusový eternit vlnitý i šablony).

Při předání azbestu je nutné předložit Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, příloha č.26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.. Bez tohoto dokladu nelze azbest uložit na skládku.

U ostatních odpadů, které lze hodnotit na základě vodného výluhu, nesmí tento vodný výluh přesáhnout limitní hodnoty výluhové třídy II.a, uvedené v tabulce 2.1. přílohy č. 2 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

U dlouhodobých zákazníků je výhodné uzavřít se společností smlouvu o uložení odpadu a využít možnosti bezhotovostní úhrady s fakturací ve čtrnáctidenních cyklech, u větších množství uloženého odpadu lze dohodnout množstevní slevy. Za jednorázové uložení odpadu nebo u zákazníků bez uzavřené smlouvy je úhrada realizována okamžitě při odjezdu na základě vystavené faktury.

Skládka je vybavena mostní váhou do 40 t a zajišťuje i vážení vozidel a nákladu pro jiné účely.

Dovolujeme si upozornit, že vstoupila v platnost vyhláška č. 294/2005 Sb., podle které vlastník - původce odpadu nebo oprávněná osoba, odpovědná za odpad až do doby jeho předání musí předat při jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu základní popis odpadu dle přílohy č. 1 této vyhlášky, odborný úsudek kvality odpadu, čestné prohlášení dodavatele odpadu a u některých odpadů i údaje o vyluhovatelnosti, které musí být v souladu s požadavky tabulky č.2.1. přílohy č. 2 této vyhlášky pro třídu vyluhovatelnosti II.a. Důrazně upozorňujeme, že tyto podklady v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., jsme povinni vyžadovat a bez nich nemůžeme odpad převzít k uložení na skládce. Prosíme proto o pečlivé prostudování citované vyhlášky a včasné zajištění těchto podkladů, abyste je měli po 1.1.2006 k dispozici.

Otevírací doba skládky je za normální situace v pracovní dny od 6,30 do 15,00 hod, v havarijním případě lze dohodnout službu i mimo tuto dobu.

Těšíme se, že využijete našich služeb!

+ podrobnosti
- skrýt

SKLÁDKA ODPADŮ S-OO3, BIOKOMPOSTÁRNA

MORAVSKÝ BEROUN - REJCHARTICE

Dvorce - Rejchartice
793 68
Česká republika

Po - Pá 7:00 - 15:00

Mobil: +420 604 444 345
E-mail: rejchartice@aveli.cz

- skrýt


+ podrobnosti
- skrýt

AVELI ECO s.r.o.

Hodolanská 36/38
77900 Olomouc
Česká republika

Telefon: +420 581 773 795
Mobil: +420 736 750 436

 

IČ: 27836444
DIČ: CZ27836444
DATOVÁ SCHRÁNKA: kzxk26p
BANKOVNÍ SPOJENÍ: KB Olomouc
Č.Ú.: 43-1749080297/0100

Kontaktní osoby

Bc. Pavel Chrást
ředitel

Mobil: +420 724 812 491
E-email: reditel@aveli.cz

Ing. Pavlína Sedlářová
ekonom

Mobil: +420 605 223 184
E-mail: ucetni@aveli.cz

Ing. Věra Melušová
odpadový hospodář

Mobil: +420 730 193 815
E-mail: odpady@aveli.cz

katalog odpadů

Katalog stanovuje vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

+ seznam
- skrýt


 • 0101 - Odpady z těžby nerostů
 • 0103 - Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
 • 0104 - Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
 • 0105 - Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
 • 0201 - Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství
 • 0202 - Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišných..
 • 0203 - Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů
 • 0204 - Odpady z výroby cukru
 • 0206 - Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
 • 0207 - Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
 • 0301 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
 • 0302 - Odpady z impregnace dřeva
 • 0303 - Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
 • 0401 - Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
 • 0402 - Odpady z textilního průmyslu
 • 0501 - Odpady ze zpracování ropy
 • 0506 - Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
 • 0507 - Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
 • 0609 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
 • 0613 - Odpady z jiných anorganických chemických procesů
 • 0702 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
 • 0705 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
 • 0801 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
 • 0802 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních otěrových hmot (včetně keramických materiálů)
 • 0803 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
 • 0804 - Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnících materiálů (včetně vodotěsnících výrobků)
 • 0901 - Odpady z fotografického průmyslu
 • 1001 - Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
 • 1003 - Odpady z pyrometalurgie hliníku
 • 1007 - Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
 • 1008 - Odpady z pyrometalurgie ostatních neželezných kovů
 • 1009 - Odpady ze slévání železných odlitků
 • 1010 - Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
 • 1011 - Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
 • 1012 - Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
 • 1013 - Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
 • 1201 - Odpady z tváření a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
 • 1501 - Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
 • 1502 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
 • 1601 - Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby
 • 1603 - Vadné šarže a nepoužité výrobky
 • 1611 - Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
 • 1701 - Beton, cihly, tašky a keramika
 • 1702 - Dřevo, sklo a plasty
 • 1703 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
 • 1705 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená sušina
 • 1706 - Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
 • 1709 - Jiné stavební a demoliční odpady
 • 1901 - Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
 • 1905 - Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
 • 1906 - Odpady z anaerobního zpracování odpadu
 • 1908 - Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
 • 1909 - Odpady z výroby pitné vody nebo vody pro průmyslové účely
 • 1912 - Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování a paletizace)
 • 1913 - Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
 • 2001 - Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
 • 2002 - Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
 • 2003 - Ostatní komunální odpady

- skrýt

Napište nám

Neváhejte nám zaslat e-mail z níže uvedeného formuláře a my se vám co nejdříve ozveme zpět.